Refusionsordningen

Herunder følger en ordret gengivelse af ministeriets bekendtgørelse om refusion af teaterforestillinger. Her kan du bl.a. få svar på, hvordan pengene udbetales og hvem, der har ret til at få refusion.

Finder du ikke svar på dine spørgsmål i bekendtgørelsen herunder, kan du altid kontakte enten Teatercentrum i Danmark info@teatercentrum.dk - tlf. 3540 4400 eller Scenit teaterrefusion@scenit.dk - tlf. 3374 5190.

Læs mere om refusion og godkendelse af forestillinger her.


___________________________________________________________________________

Bekendtgørelse om statsrefusion af kommuners udgifter til køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende scenekunst


___________________________________________________________________________

I medfør af § 25, stk. 2, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 246 af 18. marts 2020 og akt nr. 345 af 2. september 2021, og efter forhandling med KL (Kommunernes Landsforening) fastsættes:

§ 1. Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter ved køb af hele professionelle forestillinger af børneteater og opsøgende scenekunst, der er refusionsgodkendt i henhold til reglerne i denne bekendtgørelse.

§ 2. Ved børneteater forstås i denne bekendtgørelse teater, som er produceret for børn under 16 år.

Stk. 2. Ved opsøgende scenekunst forstås i denne bekendtgørelse scenekunst, der opføres på steder som skoler, børneinstitutioner, kommunale tilbud og uddannelsestilbud m.v. til unge under 25 år, biblioteker, arbejdspladser, gadeteater og lignende, hvor publikum kommer af andre grunde end for at se scenekunst. Denne teaterform kan henvende sig både til børn og voksne. Statens Kunstfond afgør, om der i det enkelte tilfælde er tale om opsøgende scenekunst.

Stk. 3. Ved køb af hele refusionsgodkendte forestillinger forstås køb af opførelser af forestillinger, hvor købet omfatter de pågældende opførelsers samlede udbudte sals- og publikumskapacitet.

Stk. 4. Ved teatersæson forstås perioden 1. juli-30. juni.

Stk. 5. Ved straksrefusion forstås en refusion, som udbetales efter opførelsen af en forestilling og senest 30 dage efter ansøgning om refusionen.


Godkendelsesberettigede forestillinger


§ 3. Forestillinger af børneteater og opsøgende scenekunst, som teatre eller producenter har produceret med økonomisk støtte i henhold til lov om scenekunst, er automatisk godkendt til at kunne udbydes med refusion.

Stk. 2. Refusionsgodkendelse, jf. stk. 1, ophører fem teatersæsoner efter, at teatret eller producenten ikke længere modtager tilskud i henhold til lov om scenekunst. I tilfælde, hvor en godkendt forestilling overdrages til et teater eller en producent, som ikke modtager støtte i henhold til lov om scenekunst, udløber godkendelsen fem teatersæsoner efter overdragelsen. Derefter kan der ansøges om refusionsgodkendelse på ny. Ophør sker med udgangen af en teatersæson (30. juni).

§ 4. Forestillinger af børneteater og opsøgende scenekunst, der ikke er produceret med støtte i henhold til lov om scenekunst, jf. § 3, skal for at kunne udbydes med refusion godkendes af Statens Kunstfond.


Vurderingskriterier og procedure for godkendelse til refusion for forestillinger, der ikke er produceret med støtte i henhold til lov om scenekunst§ 5. Meddelelse af refusionsgodkendelse, jf. § 4, sker efter ansøgning, der indsendes til Statens Kunstfond.

Stk. 2. Der kan kun søges godkendelse for færdigproducerede forestillinger.

Stk. 3. Statens Kunstfond fastsætter nærmere regler for ansøgningernes form og indhold, samt indsendelsestidspunkt.

Stk. 4. Slots- og Kulturstyrelsen varetager Statens Kunstfonds sekretariatsfunktioner.

§ 6. Statens Kunstfond foretager en vurdering af, om en forestilling lever op til kriterierne for refusion, herunder foretager en scenekunstfaglig vurdering. Ved den scenekunstfaglige vurdering lægger Statens Kunstfond vægt på forestillingens kvalitative og teaterfaglige standard i forhold til den aldersmæssige målgruppe forestillingen henvender sig til.

Stk. 2. Statens Kunstfonds vurdering sker på baggrund af teatrets eller producentens ansøgning jf. § 5.

Stk. 3. Refusionsgodkendelse meddeles for en eller flere teatersæsoner ad gangen, dog maksimalt fem teatersæsoner. Statens Kunstfond kan forlænge en refusionsgodkendelse på baggrund af en ny ansøgning.

Stk. 4. Såfremt en forestilling er refusionsgodkendt for flere teatersæsoner, og der i løbet af perioden foretages udskiftninger af en eller flere af de centrale skuespillere, og det medfører væsentlige ændringer i forestillingen eller der på anden måde sker væsentlige ændringer i de forudsætninger, hvorunder Statens Kunstfond har meddelt godkendelse, påhviler det producenten snarest at underrette Statens Kunstfond. Statens Kunstfond tager herefter stilling til, om godkendelsen fortsat skal være gældende for de kommende teatersæsoner.

Stk. 5. Godkendte forestillinger tildeles et journalnummer, som anvendes som dokumentation for forestillingens status som refusionsgodkendt forestilling i den meddelte periode, jf. stk. 3.Refusionsberettigede kommunale udgifter


§ 7. Følgende kommunale udgifter, herunder tilskud, er refusionsberettigede:

1) Udgifter ved køb af refusionsgodkendte hele forestillinger af børneteater og opsøgende scenekunst, når disse købes af kommuner eller kommunale institutioner, herunder også udgifter til køb af hele forestillinger til børneteaterfestivaler.

2) Tilskud til organisationer, foreninger og ikke-kommunale institutioner m.v. til dækning af udgifter ved disses køb af refusionsgodkendte hele forestillinger af børneteater og opsøgende scenekunst.

§ 8. Der ydes ikke refusion af følgende kommunale udgifter:

1) Udgifter, hvortil der ydes statstilskud eller refusion i henhold til anden lovgivning, bortset fra bloktilskud.

2) Udgifter til køb af enkeltbilletter til refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende scenekunst.

3) Udgifter og tilskud til køb af hele forestillinger af børneteater og opsøgende scenekunst, hvor prisen allerede er reduceret gennem et statsligt formidlingstilskud i henhold til § 24 i lov om scenekunst.

4) Udgifter ved kommunale institutioners administration af børneteater og opsøgende scenekunst.

5) Udgifter til transport af publikum til og fra forestillingsopførelserne.

6) Til og med 2022 udgifter, der er afholdt i kalenderåret, der ligger forud for det senest afsluttede kalenderår.

7) Fra 1. januar 2023 udgifter, der er afholdt før et igangværende kalenderår.Indberetning til Slots- og Kulturstyrelsen for kalenderåret 2021


§ 9. Kommunerne skal indsende en opgørelse over de i løbet af kalenderåret 2021 afholdte refusionsberettigede udgifter til Slots- og Kulturstyrelsen. Slots- og Kulturstyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for opgørelsens form.

Stk. 2. Udgifterne medregnes i opgørelsen eksklusiv moms.

Stk. 3. Opgørelsen skal være påtegnet af den kommunale revision hvis den indberettede refusion overstiger 100.000 kr. Påtegningen skal oplyse, at opgørelsen er revideret i overensstemmelse med det kommunale revisionsregulativ, og at opgørelsen af statsrefusion er foretaget i overensstemmelse med §§ 7 og 8.

Stk. 4. For opgørelser, hvor den opgjorte statslige refusion udgør 100.000 kr. eller derunder indsender kommunen sammen med opgørelsen en erklæring om, at opgørelsen af statsrefusion er foretaget i overensstemmelse med §§ 7 og 8.

§ 10. I 2021 kan kommunerne indsende en aconto-opgørelse over de i 2021 afholdte refusionsberettigede udgifter til børneteater og opsøgende scenekunst til Slots- og Kulturstyrelsen. Aconto-opgørelsen indsendes senest den 21. november 2021 med henblik på hel eller delvis udbetaling af refusion for 2021 i kalenderåret 2021. Aconto-opgørelsen skal ikke være påtegnet af den kommunale revision.

Stk. 2. Kommunerne skal senest den 1. april 2022 indsende en endelig opgørelse, jf. § 9, stk. 1, over de refusionsberettigede udgifter i 2021 til Slots- og Kulturstyrelsen, med henblik på endelig afregning af refusion i 2022.

Stk. 3. Der kan kun indsendes én opgørelse for hver kommune for hver af de i stk. 1 og stk. 2 nævnte opgørelser.

Stk. 4. Hvis den samlede opgjorte refusion for 2021 overstiger 100.000 kr., skal kommunen sammen med den endelige opgørelse, jf. stk. 2, indsende en påtegning af den kommunale revision i overensstemmelse med § 9, stk. 3.

Stk. 5. For opgørelser, hvor den opgjorte statslige refusion udgør 100.000 kr. eller derunder skal kommunen sammen med den endelige opgørelse, der indsendes senest den 1. april 2022, jf. stk. 2, indsende en erklæring om, at opgørelsen af statsrefusion er foretaget i overensstemmelse med § 9, stk. 4.Ansøgning om straksrefusion


§ 11. Fra den 1. januar 2022 indberetter kommuner, herunder kommunale institutioner og kommunale indkøbere afholdte udgifter til køb af forestillinger, jf. § 7, nr. 1, senest 30 dage efter forestillingernes har været opført, jf. dog stk. 2, med henblik på straksrefusion. Indberetningen sker via en digital platform til S/I Scenit. Slots- og Kulturstyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for indberetningens form.

Stk. 2. Forestillinger som opføres i december måned, skal indberettes senest den 4. januar det efterfølgende år.

Stk. 3. Fra den 1. januar 2022 indberetter kommuner bevilgede tilskud til organisationer, foreninger og ikke-kommunale institutioner m.v. til dækning af udgifter ved disses køb af refusionsgodkendte hele forestillinger af børneteater og opsøgende scenekunst, jf. § 7, nr. 2, senest 30 dage efter at tilskuddet er udbetalt, dog senest den 4. januar i det efterfølgende kalenderår, med henblik på straksrefusion. Udbetales tilskuddet i rater, skal indberetningen foretages senest 30 dage efter, at den enkelte tilskudsrate er udbetalt. Indberetningen sker via en digital platform drevet af S/I Scenit. Slots- og Kulturstyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for opgørelsens form.

Stk. 4. Udgifterne efter stk. 1 og stk. 3 skal indberettes eksklusiv moms.

Stk. 5. Kommunen, herunder den kommunale institution eller kommunale indkøber, kan, hvor det er relevant, vælge at indberette flere købte forestillinger samtidigt, dog senest 30 dage efter den første forestillingsopførelse, der søges refusion for. Ved samtidig indberetning skal de enkelte forestillinger og oplysningerne om dem kunne identificeres.

Stk. 6. Med indberetningen skal der vedlægges en kopi af faktura for den eller de forestillinger, der søges refusion for. Hvis udgiften, der søges straksrefusion for, stammer fra et kommunalt tilskud efter stk. 3, jf. § 7, nr. 2, kan dokumentationen udgøres af en kopi af tilsagnsbrev, samarbejdsaftale eller lignende.

Stk. 7. Sammen med indberetningen skal indberetter oplyse relevante data tilgængelige for indberetter om afviklingen af forestillinger til brug for statistiske formål, herunder oplysninger om antal tilskuere og tilskuere fordelt på aldersgrupper.

Stk. 8. Slots- og Kulturstyrelsen kan dispensere fra fristen på 30 dage jf. stk. 1, i forbindelse med skolernes sommerferie.

§ 12. S/I Scenit screener modtagne indberetninger med henblik på at identificere:

1) at ansøgeren er en kommune, en kommunal institution eller en kommunal indkøber,

2) at den eller de opførte forestillinger er refusionsberettigede i henhold til §§ 3-6,

3) at der kan ydes refusion for den ansøgte udgift, og

4) at der er indsendt den fornødne dokumentation for udgiften, jf. § 11, stk. 6.

Stk. 2. I de tilfælde hvor der er usikkerhed om udfaldet af en ansøgning om refusion på baggrund af kriterierne i stk. 1, videresendes ansøgningen til Slots- og Kulturstyrelsen, som senest 30 dage efter modtagelsen i Slots- og Kulturstyrelsen træffer afgørelse om tildeling af eller afslag på tildeling af refusion.

Stk. 3. Udfaldet af behandling af ansøgninger efter stk. 1, kan påklages til Slots- og Kulturstyrelsen senest 30 dage efter udfaldet af behandlingen er meddelt.

Stk. 4. Afgørelser truffet af Slots- og Kulturstyrelsen efter stk. 2, kan påklages til Kulturministeriet.


Udbetaling og regulering af refusion til kommunerne for udgifter afholdt i kalenderåret 2021


§ 13. Slots- og Kulturstyrelsen udbetaler refusion til kommunerne for udgifter afholdt i kalenderåret 2021, jf. § 1, på baggrund af de af kommunen indsendte opgørelser, i henhold til §§ 9 og 10.

Stk. 2. Hvis den kommunale revision har taget forbehold eller har givet supplerende oplysninger i påtegningen til opgørelsen over de af kommunen afholdte refusionsberettigede udgifter, jf. § 9, stk. 3, kan statens refusion til kommunen nedsættes efter et skøn, foretaget af Slots- og Kulturstyrelsen. Det samme gælder, hvis Slots- og Kulturstyrelsen ved gennemgang af refusionsopgørelsen konstaterer, at der i opgørelsen er medtaget udgifter, der ikke er refusionsberettigede efter denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Slots- og Kulturstyrelsen udbetaler refusion for udgifter opgjort i henhold til § 10, stk. 1, senest den 31. december 2021. Refusionen udbetales aconto i én rate til den kommune, der har ansøgt om refusionen.

Stk. 4. Slots- og Kulturstyrelsen udbetaler refusion for udgifter opgjort i henhold til § 10, stk. 2, senest den 1. juli 2022. Udbetalingen sker med fradrag af eventuel allerede udbetalt refusion, der er udbetalt aconto til kommunen i henhold til stk. 3, jf. § 10, stk. 1. Refusionen udbetales i én rate.

Stk. 5. I de i stk. 2 beskrevne tilfælde kan Slots- og Kulturstyrelsen dog træffe afgørelse om at udbetale refusionen i flere rater, herunder aconto, og at foretage den endelige afregning af refusionen senere end den 1. juli 2022.

Udbetaling og regulering af straksrefusion til kommunerne for udgifter afholdt fra og med den 1. januar 2022

§ 14. S/I Scenit udbetaler straksrefusion til kommunerne, jf. § 1, på baggrund af den af kommunen indsendte indberetning, jf. § 11.

Stk. 2. Refusionen udbetales inden for maksimalt 30 dage, såfremt kriterierne for udbetaling af refusionen er opfyldt, jf. § 12, stk. 1.

Stk. 3. I tilfælde, hvor Slots- og Kulturstyrelsen jf. § 12, stk. 2, afgør, at refusion skal tildeles, udbetales refusionen inden 30 dage efter Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse.

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 27. oktober 2021.

Stk. 2. Bekendtgørelsens §§ 11, 12 og 14 træder i kraft den 1. januar 2022.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 1474 af 17. december 2019 om statsrefusion af kommuners udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende scenekunst ophæves.

Kulturministeriet, den 25. oktober 2021


Ane Halsboe-Jørgensen

_____________________________________________________________________

Læs bekendtgørelsen direkte på Retsinformations egen hjemmeside på: www.retsinformation.dk

_____________________________________________________________________

Bekendtgørelse om refusion af ikke-kommunale institutioners udgifter til køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og scenekunst for unge


___________________________________________________________________

I medfør af akt nr. 345 af 2. september 2021 fastsættes:

§ 1. Staten refunderer op til 50 pct. af udgiften ved ungdomsuddannelsers, private skolers og private daginstitutioners køb af hele professionelle forestillinger af børneteater, scenekunst for unge og opsøgende scenekunst, der er refusionsgodkendt i henhold til bekendtgørelse om refusion af kommuners udgifter til køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende scenekunst.Definitioner


§ 2. Ved børneteater forstås i denne bekendtgørelse teater, som er produceret for børn under 16 år.

Stk. 2. Ved scenekunst for unge forstås i denne bekendtgørelse scenekunst som er produceret for unge under 25 år, samt scenekunst, hvor unge under 25 år indgår i produktionens aldersmæssige målgruppe.

Stk. 3. Ved opsøgende scenekunst forstås scenekunst, der opføres på steder, hvor publikum kommer af andre grunde end for at se scenekunst, jf. bekendtgørelse om refusion af kommuners udgifter til køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende scenekunst, herunder på private daginstitutioner, private børnehaver, privatskoler, gymnasier og andre ungdomsuddannelsesinstitutioner, der er organiseret i privatretligt regi. Denne scenekunstform kan henvende sig både til børn, unge og voksne. Statens Kunstfond afgør, om der i det enkelte tilfælde er tale om opsøgende scenekunst.

Stk. 4. Ved køb af hele refusionsgodkendte forestillinger forstås køb af opførelser af forestillinger, hvor købet omfatter de pågældende opførelsers samlede udbudte sals- og publikumskapacitet.

Stk. 5. Ved teatersæson forstås perioden 1. juli – 30. juni.

Stk. 6. Ved straksrefusion forstås en refusion som udbetales efter opførelsen af en forestilling og senest 30 dage efter ansøgning.

Stk. 7. Ved private skoler og private daginstitutioner forstås i denne bekendtgørelse både privatejede og selvejende skoler og både privatejede og selvejende daginstitutioner.Godkendelsesberettigede forestillinger


§ 3. Forestillinger af børneteater, scenekunst for unge og opsøgende scenekunst, som teatre eller producenter har produceret med økonomisk støtte i henhold til lov om scenekunst, er automatisk godkendt til at kunne udbydes med refusion.

Stk. 2. Refusionsgodkendelse, jf. stk. 1, ophører fem teatersæsoner efter, at teatret eller producenten ikke længere modtager tilskud i henhold til lov om scenekunst. I tilfælde, hvor en godkendt forestilling overdrages til et teater eller en producent, som ikke modtager støtte i henhold til lov om scenekunst, udløber godkendelsen fem teatersæsoner efter overdragelsen. Derefter kan der ansøges om refusionsgodkendelse på ny. Ophør sker med udgangen af en teatersæson (30. juni).

§ 4. Forestillinger af scenekunst, der ikke er produceret med støtte i henhold til lov om scenekunst, skal for at kunne udbydes med refusion i henhold til denne bekendtgørelse godkendes af Statens Kunstfond.

Stk. 2. §§ 5 og 6 i bekendtgørelse om refusion af kommuners udgifter til køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende scenekunst finder tilsvarende anvendelse for forestillinger omfattet af denne bekendtgørelse.Refusionsberettigede udgifter og institutioner


§ 5. Refusionsberettigede udgifter er udgifter ved køb af refusionsgodkendte hele forestillinger af børneteater, scenekunst for unge og opsøgende scenekunst, når disse købes af ungdomsuddannelser, private skoler eller private daginstitutioner.

§ 6. Der ydes ikke refusion af følgende udgifter:

1) Udgifter, hvortil der ydes statstilskud eller refusion i henhold til anden lovgivning.

2) Udgifter til køb af enkeltbilletter til refusionsgodkendte forestillinger af børneteater, scenekunst for unge og opsøgende scenekunst.

3) Udgifter og tilskud til køb af hele forestillinger af børneteater, scenekunst for unge og opsøgende scenekunst, hvor prisen allerede er reduceret gennem et statsligt formidlingstilskud i henhold til § 24 i lov om scenekunst.

4) Udgifter forbundet med administration af forestillingskøb mv.

5) Udgifter til transport af publikum til og fra forestillingsopførelserne.

6) Udgifter, der er afholdt før et igangværende kalenderår.

§ 7. Refusionsberettigede ungdomsuddannelser, private skoler og private daginstitutioner er omfattet af en af de love, som er oplistet i bilag 1 til bekendtgørelsen.


Refusionsprocent

§ 8. Refusion af udgifter inklusiv moms, jf. § 5, sker med op til 50 pct., medmindre ansøger modtager refusion for moms på anden vis. Slots- og Kulturstyrelsen fastlægger refusionsprocenten to gange årligt på baggrund af de modtagne bookinger om forventet aktivitetsniveau og forbrug på ordningen, jf. § 9.

Stk. 2. Henholdsvis den 15. december og den 15. juni, udmeldes refusionsprocenten for refusionsberettigede udgifter i perioden henholdsvis fra den 1. januar til og med den 30. juni og fra den 1. juli til og med den 31. december. Refusionsprocenten offentliggøres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Stk. 3. Refusionsprocenten beregnes som den afsatte bevilling til refusion for det pågældende halvår divideret med samlede forventede bookingsum, jf. § 9, stk. 3.

Stk. 4. Af den årlige bevilling afsættes 50 pct. til en pulje for perioden fra den 1. januar til og med den 30. juni og 50 pct. til en pulje for perioden fra den 1. juli til og med den 31. december, jf. dog § 9, stk. 6-7.Forhåndsbooking af køb af forestillinger


§ 9. Ungdomsuddannelser, private skoler og private daginstitutioner kan forhåndsbooke forestillinger til refusion, når der har indgået aftale om køb af en eller flere forestillinger med producenten. Ved forhåndsbooking skal ansøger blandt andet oplyse forestillingens købspris inklusiv moms, med mindre ansøger modtager refusion for moms på anden vis. Forhåndsbookningen indberettes til S/I Scenit ved brug af en formular udarbejdet af S/I Scenit og godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen.

Stk. 2. Forhåndsbookning af forestillinger for perioden fra den 1. januar til og med den 30. juni skal ske inden den 1. december i året før. Forhåndsbookning af forestillinger for perioden fra den 1. juli til og med den 31. december skal ske inden den 1. juni i kalenderåret.

Stk. 3. Summen af de udgifter, der knytter sig til de forhåndsbookede forestillinger udgør bookingsummen, som benyttes ved beregningen af refusionsprocenten, jf. § 8, stk. 3.

Stk. 4. Forhåndsbookede forestillinger, som bliver aflyst af en producent eller bestiller, kan erstattes af andre forestillinger, der opføres i samme halvårsperiode, jf. § 8, stk. 4. Refusion af udgifter til køb af erstatningsforestillingen må ikke overstige den refusion af udgifter, som købet af den oprindeligt planlagte forestilling ville have udløst. Hvis indkøbsprisen på erstatningsforestillingen er lavere end indkøbsprisen på den oprindeligt planlagte forestilling, ydes der refusion beregnet efter erstatningsforestillingens pris ganget med den udmeldte refusionsprocent, jf. § 8, stk. 3, for det pågældende halvårsperiode. Erstatningskøb af forestillinger, der tidsmæssigt ligger senere end samme halvårsperiode skal foretages en ny forhåndsbooking.

Stk. 5. Slots- og Kulturstyrelsen kan fravige fristene i stk. 2, når særlige omstændigheder gør sig gældende og godkende enkeltstående forhåndsbookinger for en periode som er i gang.

Stk. 6. Uforbrugte midler fra bevillingsårets første halvår indgår i den pulje som fordeles i andet halvår, jf. § 8, stk. 4.

Stk. 7. Hvis udgiften til refusion, jf. stk. 3 og 4, i bevillingsårets første halvår overstiger det afsatte beløb, jf. § 8, stk. 4, reduceres puljen, som fordeles i bevillingsårets andet halvår tilsvarende, jf. § 8 stk. 4.

Stk. 8. Hvis en forhåndsbooking, jf. stk. 5, modtages på et tidspunkt, hvor årets bevilling er opbrugt, vil forhåndsbookingen blive afvist af S/I Scenit.


Ansøgning om straksrefusion§ 10. Ungdomsuddannelser og private skoler og private daginstitutioner skal senest 30 dage efter, at forestillingerne har været opført indberette udgifter ved køb af forestillinger med henblik på refusion, jf. dog stk. 6. Indberetningen sker via en digital platform til S/I Scenit. Slots- og Kulturstyrelsen udarbejder nærmere retningslinjer for indberetningens form.

Stk. 2. Forestillinger, som opføres i december måned, skal uanset opførelsesdato indberettes senest den 4. januar i det efterfølgende år.

Stk. 3. Indberetninger efter stk. 1, kan indeholde flere købte forestillinger samtidigt. Indberetning af flere forestillinger samtidigt skal ske senest 30 dage efter den første forestillingsopførelse, der indgår i indberetningen. Ved samtidig indberetning skal de enkelte forestillinger og oplysningerne om dem kunne identificeres.

Stk. 4. Indberetningen skal vedlægges kopi af faktura for den eller de forestillinger, der søges refusion for.

Stk. 5. Sammen med indberetningen skal indberetter oplyse relevante data tilgængelige for indberetter om afviklingen af forestillinger til brug for statiske formål, herunder oplysninger om antal tilskuere og tilskuere fordelt på aldersgrupper.

Stk. 6. Slots- og Kulturstyrelsen kan dispensere fra fristen på 30 dage jf. stk. 1 og 3 i forbindelse med skolernes sommerferie.

§ 11. S/I Scenit screener modtagne ansøgninger med henblik på at identificere:

1) at ansøgeren er en ungdomsuddannelse, en privatskole eller en privat daginstitution,

2) at den eller de opførte forestillinger er refusionsberettigede i henhold til §§ 3 og 4,

3) at der kan ydes refusion for den ansøgte udgift, og

4) at der er indsendt den fornødne dokumentation for udgiften, jf. § 10, stk. 4.

Stk. 2. I de tilfælde hvor der er usikkerhed om udfaldet af en ansøgning om refusion på baggrund af kriterierne i stk. 1, nr. 1-4, videresendes ansøgningen til Slots- og Kulturstyrelsen, som senest 30 dage efter modtagelsen træffer afgørelse om tildeling af eller afslag på tildeling af refusion.

Stk. 3. Afgørelser efter stk. 1, kan påklages til Slots- og Kulturstyrelsen senest 30 dage efter meddelelse om udfaldet.

Stk. 4. Afgørelser truffet af Slots- og Kulturstyrelsen efter stk. 2, kan påklages til Kulturministeriet.


Udbetaling og regulering af straksrefusion§ 12. S/I Scenit udbetaler straksrefusion, jf. § 1, på baggrund af den beregnede refusionsprocent, jf. § 8, og de indsendte ansøgninger, jf. § 11.

Stk. 2. S/I Scenit udbetaler refusionen i løbet af maksimalt 30 dage, såfremt kriterierne for udbetaling af refusionen er opfyldt, jf. § 11, stk. 1, nr. 1-4.

Stk. 3. I tilfælde, hvor Slots- og Kulturstyrelsen træffer afgørelse om refusion jf. § 11, stk. 2, udbetaler S/I Scenit refusionen inden 30 dage efter Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse.Ikrafttræden og overgangsbestemmelser


§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 27. oktober 2021.

Stk. 2. Der kan ske refusion efter § 1 for forestillinger, der er indgået aftale om, fra 10. oktober 2021.

Stk. 3. § 9, stk. 1, fraviges i 2021 idet fristen for forhåndsbookinger i andet halvår af 2021 fastsættes til den 12. november 2021. Forhåndsbookingerne gælder for perioden fra den 10. oktober 2021 til og med den 31. december 2021.

Stk. 4. § 8, stk. 2, fraviges i 2021, idet refusionsprocenten for perioden den 10. oktober til og med den 31. december 2021 offentliggøres den 22. november 2021.

Stk. 5. Bekendtgørelsen ophæves den 1. januar 2026.

Stk. 6. Bekendtgørelse nr. 1967 af 25. oktober 2021 om refusion af ikke-kommunale institutioners udgifter til køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og scenekunst for unge ophæves.

Kulturministeriet, den 25. oktober 2021

Ane Halsboe-Jørgensen